BALTIC COUNCIL - Privatumo politika

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 14.02.2024


Privatumo politika
įmonės Baltic Council for International Education

1. Asmens duomenų tvarkymo duomenų valdytojas
1.1. Asmens duomenų tvarkymo duomenų valdytojas yra įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION, vieningas registracijos numeris 302814470, registruota buveinė: (toliau - Valdytojas), kuris, naudodamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones, tvarko Paslaugų gavėjo (toliau - Klientas), taip pat kitų asmenų duomenis tokia apimtimi ir tokiu būdu, kaip to reikalauja ir leidžia Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymai ir kiti teisės aktai.
Duomenų tvarkytojas. Duomenų valdytojo vardu Kliento duomenis taip pat gali gauti ir tvarkyti kiti asmens duomenų tvarkytojai, susiję su įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION ir jos įgalioti.
2. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI
2.1. Duomenų subjektas (toliau - subjektas) - bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris Valdytojui perdavė savo asmens duomenis ir kurio duomenis Valdytojas tvarko vadovaudamasis Bendraisiais asmens duomenų tvarkymo principais.
2.2. Asmens duomenys (toliau - Duomenys) - duomenys apie Subjektą, kuriuos Subjektas pateikė Valdytojui per Valdytojo interneto svetainę https://www.balticcouncil.lt, pavyzdžiui, internetines paraiškų formas, slapukus, prenumeruojant Valdytojo naujienlaiškius, pranešimus ar kitas paslaugas, elektroniniu paštu ar telefonu. Šie duomenys apima Subjekto vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą ir kitus asmens identifikavimo duomenis.
2.3. Asmens duomenų tvarkymas - bet kokia su Duomenimis atliekama operacija, rinkimas, įrašymas, tvarkymas, saugojimas, transformavimas, prieigos suteikimas, susipažinimas ir paieška, naudojimas, perdavimas tretiesiems asmenims (paslaugų inicijavimo ir teikimo, taip pat sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir teikimo tikslais), abipusis naudojimas, ištrynimas ar bet kuri iš minėtų operacijų, neatsižvelgiant į operacijų atlikimo būdą ar naudojamas priemones.
2.4. Trečioji šalis - bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus Subjektą, Duomenų valdytoją arba asmenį, kuris tvarko Duomenis Duomenų valdytojo vardu.
3. Taikytini teisės aktai:
3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
3.2. Asmens duomenų tvarkymo įstatymas;
3.3. Archyvų įstatymas;
3.4. Buhalterinės apskaitos įstatymas;
3.5. Elektroninių dokumentų teisė;
3.6. ir kt.
4. Kokia yra privatumo politika?
4.1. Privatumo politikoje (toliau - Politika) pateikiama informacija apie tai, kaip duomenų valdytojas (įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION) renka, tvarko, saugo, dalijasi, naikina ir saugo Kliento ir kitų asmenų duomenis, taip užtikrindamas, kad Kliento asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Politika taikoma Kliento asmens duomenims, bet kokiam fizinio asmens duomenų tvarkymui ir Klientui teikiamoms paslaugoms.
4.2. Jei valdytojas atnaujins šią politiką, visi pakeitimai bus paskelbti įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION https://www.balticcouncil.lv interneto svetainėje, skiltyje "Apie mus".
4.3. Siekdama teikti Klientui geresnius ir tinkamesnius produktus ir paslaugas, taip pat teikti, prižiūrėti, apsaugoti ir tobulinti esamus produktus ir paslaugas, įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION tvarko duomenis, surinktus teikiant paslaugas.
5. Kokius asmens duomenis tvarko asociacija BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION?
5.1. Įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION tvarkomų asmens duomenų kategorijos priklauso nuo paslaugų, kuriomis naudojasi Klientas. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION turi teisę tvarkyti toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis šios Politikos 7 punkte nurodytais tikslais:
5.1.1. vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, adresas korespondencijai, telefono numeris ir el. pašto adresas;
5.1.2. banko duomenis;
5.1.3. asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento numeris, išdavimo data ir vieta ir t. t.);
5.1.4. išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;
5.1.5. duomenis, kuriuos pats Klientas perduoda įmonei BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION.
5.2. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION tvarko toliau nurodytus duomenis teikdama paslaugas šios Politikos 7 punkte nurodytais tikslais:
5.2.1. Kliento pateiktus telefono numerius, kuriais prireikus skambinama, jei su Klientu neįmanoma susisiekti;
5.2.2. informaciją, reikalingą švietimo užsienyje procesui;
5.2.3. ir kitus asmens duomenis, priklausomai nuo Klientui teikiamų paslaugų rūšies, kurių tvarkymui buvo gautas duomenų subjekto sutikimas.
6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PRINCIPAI
6.1. Kliento sutikimas - Klientas, kaip asmens duomenų subjektas, duoda sutikimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tam tikrais tikslais. Kliento sutikimas tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant teikti naujus ir individualius pasiūlymus, bus taikomas įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION veiklai po to, kai bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Kliento sutikimas yra jo laisva valia ir savarankiškas sprendimas, kuris gali būti duotas bet kuriuo metu, taip leidžiant įmonei BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION tvarkyti asmens duomenis nustatytais tikslais. Kliento sutikimas yra privalomas, jei jis duodamas žodžiu (telefoninio pokalbio metu, nustačius Kliento tapatybę) arba raštu, užpildant formą įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION biure, arba išsiunčiant elektroninį prašymą, nustačius Kliento tapatybę. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išankstinį sutikimą nurodytais ryšių su įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION kanalais. Pakeitimai, apie kuriuos pranešta, įsigalios per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris grindžiamas iki atšaukimo duotu sutikimu, teisėtumui.
6.2. Sutarties sudarymas ir vykdymas - kad įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION galėtų sudaryti ir vykdyti sutartį su klientu, teikti kokybiškas paslaugas ir aptarnauti klientą, ji turi rinkti ir tvarkyti tam tikrus asmens duomenis, kurie renkami prieš sudarant sutartį su įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION arba jau sudarytos sutarties metu.
6.3. Teisėti įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION - atsižvelgdama į įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION interesus, kurie grindžiami kokybiškų paslaugų ir savalaikės pagalbos teikimu Klientui, įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tiek, kiek tai objektyviai būtina ir pakanka šios Politikos 7 punkte nurodytiems tikslams pasiekti. Asmens duomenų tvarkymas teikiant tiesiogines paslaugas laikomas teisėtu įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION teisėtu interesu.
6.4. Teisinių prievolių laikymasis - įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION turi teisę tvarkyti asmens duomenis siekdama laikytis norminių teisės aktų reikalavimų, taip pat atsakyti į teisėtus valstybės ir vietos valdžios institucijų prašymus.
6.5. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kad apsaugotų kliento ar kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus, pavyzdžiui, kai tvarkyti duomenis būtina humanitariniais tikslais, stebint stichines ir žmogaus sukeltas nelaimes, ypač epidemijas ir jų plitimą, arba humanitarinių ekstremalių situacijų atvejais (teroro aktai, technogeninės nelaimės ir pan.).
6.6. Oficialių įgaliojimų vykdymas arba viešasis interesas - įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION turi teisę tvarkyti duomenis vykdydama užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdydama įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION teisėtai suteiktus oficialius įgaliojimus. Tokiais atvejais asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra nurodyti įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
6.7. Politika taikoma siekiant užtikrinti privatumą ir duomenų apsaugą: a) fiziniams asmenims - klientams ir jų teisėtiems atstovams (įskaitant būsimus, buvusius ir esamus), taip pat tretiesiems asmenims, kurie gauna ar teikia bet kokią informaciją Duomenų valdytojui, susijusią su paslaugų teikimu fiziniam asmeniui (įskaitant kontaktus, mokėtojus ir kt.); b) Duomenų valdytojo prižiūrimų interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių lankytojams.
6.8. Duomenų valdytojas rūpinasi Subjektų privatumu ir Duomenų apsauga, gerbia Subjektų teises į Duomenų tvarkymo teisėtumą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kitus taikytinus privatumą ir duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.
6.9. Politika taikoma Duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) aplinka Subjektas pateikia Duomenis (Duomenų valdytojo interneto svetainėje, mobiliosiose programėlėse, popierine forma ar telefonu) ir kurioje iš Duomenų valdytojo sistemų Duomenys yra tvarkomi arba jei jie yra popierinės formos.
6.10. Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti ir nenuomoti Duomenų tretiesiems asmenims (išskyrus atvejus, kai Duomenų perdavimas yra būtinas tarpusavio įsipareigojimams vykdyti).
6.11. Tvarkydamas Duomenis, Valdytojas laikosi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytų principų.
7. Kokiais tikslais įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION tvarkys Kliento asmens duomenis?
7.1. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION tvarko asmens duomenis siekdama užtikrinti kokybišką, savalaikį ir tinkamą paslaugų teikimą Klientui sutartinių santykių su įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION metu:
7.1.1. Santykių su Klientais kontrolės (įskaitant nuotolinę) tikslais, užtikrinant Sutarčių sudarymą ir jų vykdymą, taip pat su tuo susijusių procesų įgyvendinimą;
7.1.2. 7.1.3. Kliento skundų nagrinėjimo ir pagalbos (įskaitant techninę pagalbą), susijusios su teikiamomis paslaugomis, teikimo tikslais;
7.1.3. Efektyviam pinigų srautų valdymui, įskaitant Kliento mokėjimų ir skolų administravimą.
7.2. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION tvarko asmens duomenis siekdama skatinti sektoriaus plėtrą ir pasiūlyti klientams naujų paslaugų, įskaitant:
7.2.1. siekiant kurti ir siūlyti naujas paslaugas;
7.2.2. rinkos analizei ir verslo modelio kūrimui, kai tvarkomi įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION klientų statistiniai duomenys.
7.3. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION tvarko asmens duomenis siekdama nustatyti ir palaikyti įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION vidaus procesus, užtikrinti dokumentų apyvartą ir kitus vidaus procesus (pvz., sutarčių ir kitų dokumentų archyvavimą) tiek, kiek tai būtina ir pakanka šiam tikslui pasiekti
7.4. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION turi teisę tvarkyti duomenis toliau nurodytais tikslais, taip pat kitais tikslais, jei klientas laisva valia duoda aiškų sutikimą:
7.4.1. Kliento asmens duomenų patikrinimas skolų istorijos duomenų bazėse prieš sudarant sutartį, siekiant įvertinti Kliento gebėjimą vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus, kai sutarties galiojimo metu toks patikrinimas yra būtinas siekiant pasiūlyti Klientui naujas ir pažangesnes paslaugas;
7.4.2. Skatinti įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION įvaizdį rinkoje, skiriant premijas, organizuojant apklausas, siekiant tobulinti esamas paslaugas, seminarus ir mokymus, taip pat kuriant naujas paslaugas.
8. Ar klientas turi teisę apriboti savo duomenų tvarkymą?
8.1. Klientas turi teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, arba atsisakyti gauti komercinius pranešimus, apie tai informuodamas įmonę BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION žodžiu (telefoninio pokalbio metu, nustačius Kliento tapatybę), paskambinęs, raštu, užpildęs formą įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION biure, arba išsiųsdamas elektroninį prašymą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, elektroninio pašto adresu. Pakeitimai, apie kuriuos pranešta, įsigalios per tris darbo dienas ir gali būti taikomi kai kuriems arba visiems Kliento pateiktiems duomenims (priklausomai nuo Kliento pageidavimų, bet ne duomenims, be kurių neįmanoma įvykdyti sutartinių įsipareigojimų). Pakeitimai neturės įtakos asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki šioje dalyje nurodytų Kliento prieštaravimų ir (arba) atsisakymo.
9. Kaip įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION gauna Kliento asmens duomenis?
9.1. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION gauna Kliento asmens duomenis, kai Klientas:
9.1.1. naudojasi įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION paslaugomis (įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION biure arba nuotoliniu būdu, prieš tai nustačius Kliento tapatybę);
9.1.2. užsisako gauti įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION naujienas, įspėjimus ar kitas paslaugas;
9.1.3. prašo įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION daugiau informacijos apie Kliento naudojamą paslaugą arba kreipiasi į įmonę BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION dėl skundo ar prašymo pateikti informaciją, identifikuojančią Klientą;
9.1.4. dalyvauja konkursuose, loterijose ar apklausose;
9.2. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION gali tvarkyti Kliento asmens duomenis, gautus iš trečiųjų šalių, jei Klientas tam davė sutikimą (pvz., iš skolų istorijos duomenų bazių turėtojų ir pan.).
10. Kokia yra Kliento asmens duomenų tvarkymo trukmė?
10.1. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION tvarkys Kliento asmens duomenis tol, kol egzistuos bent viena iš šių aplinkybių:
10.1.1. galioja Kliento ir įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION sutartis;
10.1.2. asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatytas arba kyla iš Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymų ir kitų teisės aktų;
10.1.3. tiek, kiek tai būtina įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti, pvz:
10.1.3.1. pagal išlygą: 10 metų, atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus saugojimo įpareigojimus;
10.1.3.2. prašymais ir (arba) pasiūlymais: 2 metus.
10.1.4. tol, kol neatšauktas Kliento sutikimas tvarkyti asmens duomenis.
11. Dalijimasis Kliento asmens duomenimis
11.1. Siekdama teikti paslaugas Klientui, įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION gali dalytis Kliento asmens duomenimis su:
11.1.1. verslo partneriais, dalyvaujančiais teikiant paslaugas, kuriomis naudojasi Klientas (švietimo užsienyje teikimas);
11.2. 11.3. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION privalo pateikti informaciją apie asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, teismui ar kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, jei tai kyla iš norminių teisės aktų ar atitinkamos institucijos informacinio prašymo;
11.3. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION teiks Kliento asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina ir pakankama pagal norminių teisės aktų reikalavimus ir objektyvias konkrečios situacijos aplinkybes;
11.4. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION pasilieka teisę perduoti Kliento asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, jei tai būtina siekiant geresnio ir kokybiškesnio Kliento aptarnavimo.
12. Kaip įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION saugo turimus Kliento asmens duomenis?
12.1. įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION užtikrina, nuolat peržiūri ir tobulina saugumo priemones, kad apsaugotų Kliento asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Siekdama tai užtikrinti, įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION taiko šiuolaikines technologijas, techninius ir organizacinius reikalavimus, įskaitant ugniasienes, įsilaužimo aptikimo, analizės programinę įrangą ir duomenų šifravimą.
12.2. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION atidžiai tikrina visus paslaugų teikėjus, kurie įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION vardu tvarko Kliento asmens duomenis, taip pat vertina, ar bendradarbiavimo partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) taiko tinkamas saugumo priemones, kad užtikrintų, jog Kliento asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojo įgaliojimų ir norminių teisės aktų reikalavimų. Dėl tokio Duomenų valdytojo pavedimo su duomenų tvarkytoju sudaroma atskira sutartis, kurioje duomenų tvarkytojas įsipareigoja laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Bendradarbiavimo partneriams neleidžiama tvarkyti Kliento asmens duomenų savo tikslais.
12.3. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION neatsako už bet kokią neteisėtą prieigą prie asmens duomenų ir (arba) asmens duomenų praradimą, jei tai nepriklauso nuo įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION, pavyzdžiui, dėl Kliento kaltės ir (arba) aplaidumo.
12.4. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION neatskleidžia Kliento asmens duomenų ar bet kokios informacijos, gautos teikiant paslaugas ir sutarties galiojimo laikotarpiu, tretiesiems asmenims, įskaitant informaciją apie gautas paslaugas, išskyrus: jei atitinkama trečioji šalis privalo perduoti duomenis pagal sudarytą sutartį, kad atliktų sutarčiai vykdyti būtiną arba teisės aktais deleguotą funkciją; pagal aiškų ir nedviprasmišką Kliento sutikimą; asmenims, numatytiems išorės teisės aktuose, jų pagrįstu prašymu, laikantis išorės teisės aktuose nustatytos tvarkos ir apimties; išoriniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais, siekiant apsaugoti teisėtus Duomenų valdytojo interesus, pavyzdžiui, teisminio proceso atveju arba kitoms valdžios institucijoms dėl asmens, kuris pažeidė teisėtus Duomenų valdytojo interesus.
12.4. Iškilus grėsmei Kliento asmens duomenims, įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION informuos Klientą.
13. Kokios yra kliento teisės?
13.1. Kreiptis į įmonę BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION, kad gautų duomenų valdytojo turimų asmens duomenų kopijas.
13.2. Ištaisyti bet kokius Valdytojo turimus asmens duomenis apie save, prašydamas juos pakeisti telefonu arba raštu, užpildydamas formą įmonės BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION biure arba siųsdamas elektroninį prašymą saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninio pašto adresu.
13.3. Klientas turi teisę gauti informaciją apie tuos fizinius ar juridinius asmenis, kurie per tam tikrą laikotarpį gavo informaciją apie tą Klientą iš Valdytojo. Įmonė BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION neteiks Klientui informacijos apie valstybės institucijas, kurios yra baudžiamųjų bylų iniciatoriai, operatyvinės veiklos subjektai ar kitos institucijos, dėl kurių įstatymai draudžia atskleisti tokią informaciją.
13.4. Prašyti ištrinti arba apriboti tų asmens duomenų, kurių tvarkymas nebėra būtinas pagal tikslus, kuriais jie buvo surinkti ir tvarkomi, tvarkymą (teisė "būti pamirštam").
13.5. Klientas turi teisę į savo asmens duomenų perkėlimą keičiant paslaugų teikėją.
13.6. Kreiptis į Valstybinė vartototjų teisių apsaugos tarnybą (https://www.vvtat.lt/) su klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo;
13.7. kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną dėl informacijos apie Kliento asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją - registruota buveinė: Jogailos g. 4 Vilnius, LT-01116, tel. +37064572232 El. paštas: lietuva@balticcouncil.org

 

Į pradžią