Privatumo politika

BENDRIEJI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Baltic Council for International Education” ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

TERMINAI IR SĄVOKOS
1. Asmens duomenų tiekėjas reiškia bet kurį asmens duomenis tvarkantį asmenį ir/ar bet kurį asmenį, kurio vardu yra tvarkomi asmens duomenys.
1.1. Pagrindinis tvarkytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Council for International Education“, įmonės kodas: 302814470, adresas: Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.
1.2. Įgaliotas tvarkytojas – pagrindinio tvarkytojo įgalioti asmenys asmens duomenų tvarkymui. Įgaliotas tvarkytojas yra UAB „Baltic Council for International Education“ vidaus darbuotojas.
2. „Duomenų subjektas“ reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris pateikė savo asmens duomenis Pagrindiniam operatoriui ir kurio duomenis Pagrindinis duomenų operatorius tvarko pagal bendruosius asmens duomenų tvarkymo principus.
3. Asmens duomenys – duomenų subjekto duomenys, kuriuos duomenų subjektas nusiuntė / pranešė asmens duomenų operatoriui per tinklalapį, elektroniniu paštu ar telefonu. Šie duomenys reiškia vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, paso numerį, gimimo datą, lytį ir kitus duomenis, kurie leidžia identifikuoti asmenį.
4. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuri su asmens duomenimis vykdoma veikla, įskaitant jų rinkimą, įrašymą, organizavimą, saugojimą, keitimą, atskleidimą, prieigą, peržiūrą, išgavimą, naudojimą, perdavimą, abipusį naudojimą, suliejimą, nutraukimą, šalinimą ar panaikinimą ar kai kuriuos iš aukščiau nurodytų veiksmų, nepriklausomai nuo to, kaip vykdoma veikla ir kokios priemonės yra naudojamos.
5. „Trečiasis asmuo“ reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, išskyrus duomenų subjektą, pagrindinį tvarkytoją, įgaliotą tvarkytoją ar asmenį, tvarkantį asmens duomenis pagrindinio ar įgalioto tvarkytojo vardu.
 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PRINCIPAI
6. Asmens duomenų tvarkytojas tvarko asmens duomenis bendrojo santykių su klientais valdymo ir produktų bei paslaugų teikimo, pardavimo, skatinimo ir administravimo tikslais.
7. Asmens duomenų tvarkytojas negali perduoti, nuomoti ar bet kokiu kitu būdu perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims ir trečiųjų asmenų naudojimui (išskyrus tuos atvejus, kai tai yra numatyta šiuose Bendruosiuose asmens duomenų tvarkymo principuose).
8. Tvarkydamas asmens duomenis, asmens duomenų tvarkytojas privalo laikytis Asmens duomenų apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytų principų.
 

DUOMENŲ SUBJEKTO SUTIKIMAS
9. Asmens duomenys tvarkomi, remiantis duomenų subjekto sutikimu, nurodytu pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymo 7 (1) straipsnį ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 (1) straipsnį.
10. Duomenų subjektas turi pateikti asmens duomenų tvarkytojui sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal šiuos principus ir asmens duomenų tvarkymo tikslus. Norėdamas pateikti sutikimą, duomenų subjektas turi užpildyti atitinkamas atspausdintas anketas ar internetines formas duomenų subjektų tvarkytojo tinklalapyje www.balticcouncil.lt arba pateikti savo duomenis elektroniniu paštu ar telefonu.
11. Sutikimo pateikimas yra būtina bendradarbiavimo su duomenų subjektu išankstinė sąlyga. Nesuderintas sutikimas reiškia, kad pagrindinis tvarkytojas negali vykdyti duomenų subjekto paprašytos paslaugos.
12. Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, pranešdamas savo asmens duomenų tvarkytojui elektroninio pašto adresu lietuva@balticcouncil.org ar atsakydamas į asmens duomenų tvarkytojo siunčiamą elektroninę nuorodą. Sutikimo atšaukimas neturi poveikio asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR ATSAKOMYBĖ
13. Asmens duomenų tvarkytojas užtikrina asmens duomenų apsaugą visomis organizacinėmis, fizinėmis ir IT saugos priemonėmis. Asmens duomenų tvarkytojas patvirtina, kad visos asmens duomenų tvarkymui reikalingos priemonės buvo įgyvendintos, o asmens duomenų tvarkymas yra apribotas iki tokio lygio, koks yra būtinas siekiant asmens duomenų tvarkymo tikslų.
14. Jei duomenų subjektas sutiko su asmens duomenų tvarkymu dėl prašomos paslaugos, asmens duomenys turi būti saugomi iki duomenų subjekto sutikimo atsisakymo.
15. Asmens duomenų tvarkytojas suteikia prieigą prie asmens duomenų tik tiems asmens duomenų tvarkytojo darbuotojams, kurie turi teisę tvarkyti asmens duomenis, ir tik tiek, kiek tai yra būtina siekiant asmens duomenų tvarkymo tikslų.
16. Asmens duomenų tvarkytojas yra atsakingas už Asmens duomenų apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente po jo įsigaliojimo nustatytų reikalavimų laikymąsi.


DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ APSAUGA
17. Duomenų subjektas turi teisę gauti prieigą prie savo asmens duomenų, saugomų pas asmens duomenų tvarkytoją, ir gauti papildomą informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą.
18. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu pateikti paraiškas dėl savo asmens duomenų tvarkymo, įskaitant reikalavimą nutraukti tvarkymą, paskelbti jo asmens duomenis, nutraukti prieigą prie asmens duomenų ir/ar pašalinti, ištaisyti ar blokuoti surinktus duomenis, jei ši teisė atitinka Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymo ar bet kurio kito įstatymo nuostatas.
19. Jei duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenų tvarkytojas pažeidė jo/jos teises tvarkydamas asmens duomenis ar duomenų subjektas paprašo pašalinti savo duomenis, duomenų subjektas turi teisę pateikti užklausą dėl nutraukimo ar pažeidimo pašalinimo asmens duomenų tvarkytojui elektroninio pašto adresu lietuva@balticcouncil.org . Siekdamas apginti savo teises, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar teismą. 

Į pradžią